Mateřská škola:
Páleníčkova 2851
Kroměříž
767 01
 
menu
 
Nové webové stránky školy
 
Vážení rodiče, informujeme vás o nových webových stránkách školy, které naleznete na:

 www.skolka-palenickova.cz

Platnost současných webových stránek vyprší k 30.6.2021

Vážení rodiče letošních předškoláčků,

informace ohledně zápisu do základních škol naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol:

www.zszachar.cz   

 www.zsslovan.cz    

www.zsoskol.cz 

www.zskomenskeho.cz   

www.zssvabinskeho.cz  

www.zssypky.cz


Vážení rodiče,

na základě vládního krizového opatření č. 200 ze dne 26.2.2021, které zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, je mateřská škola od pondělí 1.3.2021 uzavřena.

Péči o děti IZS, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vyhrazených profesí, zajistí:

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace   (uzavřena z důvodu karantény!!!)

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace (od pondělí 8.3.2021)

ředitelka školy: Bc. Ludmila Bendová, mail: ms.kollarova@ms-kromeriz.cz

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 2. - 16. května 2021. Pokud to epidemická situace dovolí, budeme rádi, když se sejdeme osobně. Pokud by však nastaly nepříznivé podmínky pro osobní setkání, níže uvádím instrukce jak budeme postupovat:

- pro přijetí dítěte do mateřské školy je nutno vyplnit žádost o přijetí 

- v žádosti je třeba potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci ( § 50 zák. č. 258/2000) nevztahuje se na dětí starší 5-ti let.

- spolu se žádostí je třeba odevzdat kopii rodného listu dítěte.

To vše můžete odevzdat :

osobně (pokud to situace dovolí)

- mailem podepsaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím datové schránky

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

V případě nejasností, prosím, kontaktujte ředitelku školy na ms.palenickova@ms-kromeriz.cz




Vážení rodiče,

aktuální informace najdete ve vývěsce.



Představení naší MŠ.

Motto:
Každá i daleká cesta začíná prvním krokem…

A mateřská škola je prvním společenstvím, do kterého dítě přichází z rodiny, kde se naučilo těm prvním krůčkům, aby se vydalo dál do světa mezi ostatní lidi. A na té další cestě se mu budeme snažit pomáhat a učit ho dalším krokům, protože životní cesta bude dál a dál pokračovat.

Program Začít spolu, podle kterého pracujeme je vytvořen na principech, z kterých vychází Rámcový vzdělávací program předškolní výchovy. Jeho postupná realizace by měla zajistit pedagogickou práci školy v souladu s RVP PV a tím být základem pro optimální rozvoj dětí. Cílem koncepce je získat zájem rodičů, kterým by MŠ mohla být vhodným partnerem v péči o děti.
Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.
Uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakterových rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné.

Patří k nim schopnost:
 • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat.
 • Kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost.
 • Rozpoznávat problémy a řešit je.
 • Být tvůrčí, mít představivost.
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijí.

  Program je zaměřený na děti věkové skupiny 3 – 6 let a jejich rodiny. Klade důraz na:
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ně
 • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
 • účast rodiny
 • Společenství MŠ s rodinou .
  Rozvíjet spolupráci s rodinou na základě vzájemné tolerance a partnerství, propagovat zdravý životní styl.
 • Umožnit rodičům účastnit se života v MŠ, nabízet jim inspiraci pro rozvoj dětí.
 • Spolupracovat s rodiči při seznamování se s jejich výchovným stylem.
 • Podporovat iniciativu rodičů ve vstřícnosti k mateřské škole.
 • Seznámit rodiče s výchovně vzdělávacím záměrem MŠ.
 • V zájmu co nejlepší péče o děti spolupracovat s rodiči, vybudovat partnerský vztah založený na principech vzájemné úcty, pochopení vzájemné perspektivy a uvědomění si dalekosáhlých následků, jakými bude vytvořený vztah působit na všechny zúčastněné strany.

  PhDr. Zdeněk Matějček Csc.
  „ Postoje rodičů se na děti přenášejí nikoli v kázání a v moudrých řečech, ale v tisících maličkostech denního života.“
  Z knihy Naděje není v kouzlech – Portál 1999.
 •  Naše školka, školička,
  pěkná je jak kytička.
  Máme se tu všichni rádi,
  jsme tu všichni kamarádi.

  Každé ráno brzičko,
  vítáš mě má školičko.
  Jak v pohádce celý den,
  žijeme si tady jen.

  Zpívání a tancování
  to nás láká, to nás baví.
  Hrajeme si, stavíme,
  do školky se těšíme.


  Školní vzdělávací program.


  Název:  Hrajeme si s kamarády a poznáváme svět.

  Témata:

  1. Moji noví kamarádi

  2. Barevný podzim.

  3. Třpytivá zima.

  4. Čarovné jaro.

  5. Slunečné léto.

  Projekt
  ŠABLONY II MŠ PÁLENÍČKOVA, KROMĚŘÍŽ
  je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritnípro svůj rozvoj a budoucí směřování např. vzdělávánípedagogických pracovníků MŠ, aktivity pro děti a personálníposílení MŠ.



  EVROPSKÁ UNIE
  Evropské strukturální a investiční fondy
  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání