Mateřská škola:
Páleníčkova 2851
Kroměříž
767 01
 
menu
 
MŠ, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
 
Vážení rodiče,
provoz mateřské školy je obnoven od 25.5. 2020.

Aktuální informace najdete ve vývěsce.

Představení naší MŠ.

Motto:
Každá i daleká cesta začíná prvním krokem…

A mateřská škola je prvním společenstvím, do kterého dítě přichází z rodiny, kde se naučilo těm prvním krůčkům, aby se vydalo dál do světa mezi ostatní lidi. A na té další cestě se mu budeme snažit pomáhat a učit ho dalším krokům, protože životní cesta bude dál a dál pokračovat.

Program Začít spolu, podle kterého pracujeme je vytvořen na principech, z kterých vychází Rámcový vzdělávací program předškolní výchovy. Jeho postupná realizace by měla zajistit pedagogickou práci školy v souladu s RVP PV a tím být základem pro optimální rozvoj dětí. Cílem koncepce je získat zájem rodičů, kterým by MŠ mohla být vhodným partnerem v péči o děti.
Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.
Uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakterových rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné.

Patří k nim schopnost:
 • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat.
 • Kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost.
 • Rozpoznávat problémy a řešit je.
 • Být tvůrčí, mít představivost.
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijí.

  Program je zaměřený na děti věkové skupiny 3 – 6 let a jejich rodiny. Klade důraz na:
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ně
 • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
 • účast rodiny
 • Společenství MŠ s rodinou .
  Rozvíjet spolupráci s rodinou na základě vzájemné tolerance a partnerství, propagovat zdravý životní styl.
 • Umožnit rodičům účastnit se života v MŠ, nabízet jim inspiraci pro rozvoj dětí.
 • Spolupracovat s rodiči při seznamování se s jejich výchovným stylem.
 • Podporovat iniciativu rodičů ve vstřícnosti k mateřské škole.
 • Seznámit rodiče s výchovně vzdělávacím záměrem MŠ.
 • V zájmu co nejlepší péče o děti spolupracovat s rodiči, vybudovat partnerský vztah založený na principech vzájemné úcty, pochopení vzájemné perspektivy a uvědomění si dalekosáhlých následků, jakými bude vytvořený vztah působit na všechny zúčastněné strany.

  PhDr. Zdeněk Matějček Csc.
  „ Postoje rodičů se na děti přenášejí nikoli v kázání a v moudrých řečech, ale v tisících maličkostech denního života.“
  Z knihy Naděje není v kouzlech – Portál 1999.
 •  Naše školka, školička,
  pěkná je jak kytička.
  Máme se tu všichni rádi,
  jsme tu všichni kamarádi.

  Každé ráno brzičko,
  vítáš mě má školičko.
  Jak v pohádce celý den,
  žijeme si tady jen.

  Zpívání a tancování
  to nás láká, to nás baví.
  Hrajeme si, stavíme,
  do školky se těšíme.


  Školní vzdělávací program.


  Název:  Hrajeme si s kamarády a poznáváme svět.

  Témata:

  1. Moji noví kamarádi

  2. Barevný podzim.

  3. Třpytivá zima.

  4. Čarovné jaro.

  5. Slunečné léto.

  Projekt
  ŠABLONY II MŠ PÁLENÍČKOVA, KROMĚŘÍŽ
  je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritnípro svůj rozvoj a budoucí směřování např. vzdělávánípedagogických pracovníků MŠ, aktivity pro děti a personálníposílení MŠ.  EVROPSKÁ UNIE
  Evropské strukturální a investiční fondy
  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


  Vážení rodiče, prosíme Vás

  s odkazem na dopis pana starosty (viz. záložka Vývěska) a vyjádření ministra školství, týkajícího se omezení provozu mateřských škol 

  zabezpečte, pokud je to možné, hlídání Vašich dětí v rodinném prostředí.

  Děkujeme za spolupráci.

  Všechny informace k epidemiologické situaci COVID-19 najdete v záložce Vývěska.