Mateřská škola:
Mlýnská 366
Ivanovice na Hané
683 23
 
menu
 
MŠ Mlýnská 366 , 683 23 Ivanovice na Hané
 
Mateřská škola je trojtřídní se školní kuchyní. Kapacita je dle rozhodnutí stanovena max. 72 dětí. Všechny třídy mateřské školy mají velmi dobré prostorové řešení, které umožňuje variabilitu prostoru a podporuje samostatnost dětí- dostupnost věcí, hraček, činností. Děti jsou v mateřské škole ve věkově smíšených skupinách zpravidla od 3 do 6 let. Přístup k dětem je založen na osobnostně orientovaném modelu, zaměřen na individualitu každého dítěte, uspokojování jeho základních potřeb: Výchovná práce je organizována tématicky- podle přirozených situací a prostředí. V náplni je obsažena možnost volby zájmových aktivit ve spolupráci se ZUŠ Ivanovice na Hané. Škola zabezpečuje logopedickou prevenci a tím i poradnu pro rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu, především před vstupem do ZŠ. Dle potřeby je možná i integrace děti vyžadujících speciální péči. Nově přijaté děti mají možnost postupné adaptace na prostředí třídy.
Dlouhodobě je škola zaměřena na realizaci prvků zdravé mateřské školy. Program podpory zdravých dětí, předpokládává vytváření takových podmínek, které upevňují zdraví dětí, jejich tělesnou a psychickou pohodu, předcházení stresu, rozvoj sebevědomí a samostatnosti. Zahrnuje uspokojení poznávacích potřeb nabídkou her a činností, uspokojení potřeby sebeuplatnění a jistoty, potřeby komunikace a uspokojování základních fyzických potřeb.
Prostředí školy: Dobré materiální vybavení, pestrost nabídek k činnostem, využívá školní zahrady, estetické prostředí celé školy, vhodný nábytek a podnětnost prostředí je základním předpokladem k plnění programu. Veškeré úpravy prostředí školy budou prováděny tak, aby vyhovovaly dětem a jejich činnostem. Prostředí školy bude udržováno čisté, nezávadné a vhodně upravené, s optimální teplotou a osvětlením. Děti mají možnost maximálně uplatnit své práce v prostředí školy, podílí se na jeho udržování / pořádek, úklid hraček /.
Mezilidské vztahy: Základním pocitem u dítěte je pocit jistoty a bezpečí. Také v kolektivu vrstevníků musí mít dítě pocit, že není kolektivem ohrožováno. Vztahy mezi dětmi se vytváří především při hře. Vztah dítěte a učitelky je založen hlavně na důvěře. Pochvala, klid a důvěra jsou základní atributy zejména pro děti, které mají v kontaktech potíže. Slavnostní příležitosti a oslavy v mateřské škole jsou prostředkem vytváření dobrých vztahů mezi dětmi, ale také mezi mateřskou školou a rodiči.
Svátky: Ke spokojenosti dětí v mateřské škole přispívají i oslavy a svátky. Učitelky ve třídách společně s ostatními dětmi připravují oslavy narozenin, Mikuláše, vánoc, Velikonoc, Svátku matek, výlety, návštěvy divadelních představení, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi.
Hra: Maximální pozornost je v programu věnována hře, přirozené činnosti a potřebě dětí předškolního věku. Hře je přizpůsoben prostor tříd, jeho vybavení a variabilita, čas. Spontánní hra je prostředkem pro rozvíjení schopností dětí, jejich učení, rozšiřování zkušeností. Základem je dostupnost hraček, předmětů, materiálů, volba dítěte-kdy, kde, s kým a jak si budu hrát. Hra řízená učitelkou nemůže dítětem manipulovat, jen ho usměrňovat- například hry se skrytým úkolem. Veškeré nové hračky budou posuzovány i ze zdravotního hlediska /vhodnost barev, materiálu/. POHYB: Požadavek rozvoje je zajišťován dostatkem pohybu. Prostředí školy je postupně vybavováno doplňky pohybové aktivity /žebříky, lana, žíněnky, relaxační míče, masážní rohože a míčky apod./ V maximální míře budou využívány zahrady mateřské školy, postupně dokončena jejich výbava. Potřebě pohybu dětí vyhovuje i plavecký výcvik v bazénu ve Vyškově, taneční obor v ZUŠ, výlety do přírody v okolí města.
Tělesná a duševní pohoda: Prostor mateřské školy je postupně vybavován tak, aby odpovídal nárokům na tělesnou pohodu dětí. Žíněnky, matrace, odpočinkové kouty podporují potřebu častější změny polohy, důraz je kladen na vhodné oblečení dětí ke hře i pobytu venku. Relaxační a pohybové chvilky, pohybové hry, využití nářadí jsou denně zařazovány do práce s dětmi, vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena i jemná motorika, cvičení smyslu předcházení hluku, vybavení tříd žaluziemi. Nepříznivé vlivy se snaží program kompenzovat: v každé třídě jsou využívány čističky vzduchu, výsadba zeleného pásu před mateřskou školou, ekologické prostředky k úklidu, antialergická mýdla pro děti a pod. DUŠEVNÍ POHODA- Celý přístup k dítěti a jeho pobytu v mateřské škole je založen na úctě k jeho osobnosti, jeho individuálních schopností, dětem je dopřáno zažít pocit úspěchu, uznání a pochvaly. Všechny metody jsou založeny na povzbuzování, pozitivním prožíváním a hodnocení. Učitelky se snaží poznat možnosti a meze jednotlivých dětí, nabízet jim dostatek činností, podporovat sebedůvěru. Duševní pohoda je chápána jako důležitá součást zdraví. Veselá nálada, humor, dobré vztahy mezi dětmi jsou důležité pro předcházení pocitů stresu a napětí z jiného prostředí.
Samostatnost dětí: Je základem pocitu spokojenosti a jistoty, bude rozvíjená nejenom v sebeobsluze dětí, ale i dovednostech samostatně se rozhodnout. Samostatnost dětí přispívá k jejich tělesnému rozvoji, ale i psychickému a citovému, k rozvoji sebevědomí, je také předpokladem zvládání stresových situací. Požadavky na samostatnost vychází ovšem z věkových a individuálních zvláštností.
Výživa: Hodnotná a pestrá strava je základem zdravé výživy předškolních dětí. Časové rozložení jednotlivých jídel, respektování stravovacích návyků dětí, zařazování zeleninových jídel, denně čerstvého ovoce, zeleniny, dostatek času ke konzumaci jídla a klid, pravidelný pitný režim dle potřeb dítěte- jsou základní požadavky na stravování dětí v naší mateřské škole. Pozornost je věnována hygienickým a stolovacím návykům, používání celého příboru. Nezávadnost vody je ověřována 1x ročně OHES.
Mateřská škola ve Chvalkovicích působí jako odloučené pracoviště mateřské školy v Ivanovicích na Hané. Je jednotřídní s vlastní kuchyní. Je umístěna v samostatné budově bývalé školy. Prostory jsou vyhovující, přizpůsobené potřebám dětí. K dispozici máme i třídu v 1. poschodí, kde je zřízen tělovýchovný kout. U školy je velká zahrada, kterou využíváme po celý rok. Jsme kolektivní zařízení s menším počtem dětí ve věku od 2,5 do 6 let. V dlouhodobé koncepci se zaměřujeme na obohacení kulturního života dětí, estetickému vnímání a také na položení základů ekologické výchovy. Proto pro děti připravujeme řadu kulturních akcí jako návštěvy divadel jak v MŠ tak i v dětských divadlech v Brně a ve Vyškově, koncertů i filmových představení. Na ekologii jsme se zaměřili proto, že jsme obklopeni přírodou a chceme, aby ji děti uměly využívat i chránit. Chceme dosáhnout toho, aby děti odcházely z naší mateřské školy s dobrými základy pro další vzdělávání a život, samozřejmě s přihlédnutím k věku dětí. Našimi partnery v každodenní práci jsou rodiče, kteří mohou do MŠ kdykoliv přijít, zúčastnit se výchovného procesu. Připravujeme společná setkání, oslavy, besídky, schůzky, na kterých je seznamujeme s pomůckami a hračkami vhodnými pro předškolní děti, zařazujeme ochutnávky zdravého jídla a nápojů aj. V neposlední řadě poskytujeme poradenský servis- půjčování odborných knih a časopisů, prodejní výstavky dětských knih. Práci mateřské školy prezentujeme na veřejnosti a snažíme se obohatit život v obci. Ve spolupráci s Osadním výborem zajišťujeme vystoupení s dětmi při různých společenských akcích, pořádáme výstavky dětských a učitelských prací. Dny otevřených dětí a další jiné akce. Informace zveřejňujeme i v místním časopise Zpravodaj. Práce naší školy byla kladně hodnocena i KŠI.