Mateřská škola:
Smetanova 1526
Humpolec
396 01
 
menu
 
Mateřská škola Humpolec,Smetanova 1526
 

ŘEDITELSTVÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Humpolec č. 560 jako příspěvková organizace k 1.1.2003.

Zřizovatel: Město Humpolec.

Součásti organizace:
Mateřská škola Na Skalce 623 s kapacitou 112 dětí + školní jídelna

Mateřská škola Na Rybníčku 1316 s kapacitou 132 dětí + školní jídelna

Mateřská škola Smetanova 1526 s kapacitou 97 dětí + školní jídelna

Další informace se týkají pouze Mateřské školy Smetanova 1526, Humpolec.

1. Budova, zázemí, vybavení

Mateřská škola Smetanova má výhodnou polohu v klidné části města, nedaleko od Spolkového domu a nákupního střediska. Dětem jsou k dispozici čtyři moderně vybavené třídy, nově zrekonstruované sociální zázemí a výdejny jídla.

Budova je po kompletní rekonstrukci. Byla provedena výměna oken a zateplení.

Průběžně se doplňuje a obnovuje vybavení hračkami, učebními a didaktickými pomůckami, knihami, potřebami k pohybovým aktivitám. Ve dvou třídách pro starší děti je počítač s výukovými programy pro předškolní děti.

Byla zahájena obnova vybavení zahrady novými herními sestavami.

Máme vlastní školní jídelnu, kde je zajišťována strava ve složení dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačina.

Jídelníček je sestavován dle požadavků spotřebního koše a je k nahlédnutí vždy v šatně na informační nástěnce.

2. Paní učitelky

Všechny paní učitelky mají potřebnou kvalifikaci pro práci s dětmi v mateřské škole. Průběžně absolvují vzdělávací semináře s potřebnou akreditací

3. Školní vzdělávací program

Název: "Kamarádi, pojďme si hrát" poslední aktualizace červenec 2009

Obsahem programu jsou integrované bloky:

Ahoj kamarádi, Barevný podzim, Zima, Těšíme se na jaro, Svět kolem nás.

Z těchto celků vycházejí třídní programy, přizpůsobené věkovému složení jednotlivých tříd. Paní učitelky je potom realizují v konkrétních týdenních plánech práce s určitým zaměřením např. Moje rodina, Pomáháme si, Domácí zvířata, Z pohádky do pohádky, Dopravní prostředky, Bez práce nejsou koláče, Kniha přítel člověka, Sportujeme, Lidé, Zdravé tělo, Šikovné ruce, Kytička pro maminku, Školkové cestování atd.

Nabídka činností školního vzdělávacího programu a třídních programů směřuje k jednotlivým okruhům poznatků dětí tak, jak ukládá Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy:

- dítě a jeho tělo
- dítě a jeho psychika
- dítě a ten druhý
- dítě a společnost
- dítě a svět

Všeobecné zásady:

- systematické, cílevědomé vzdělávání
- ve středu zájmu stojí dítě se svými potřebami a respektem k potřebám druhých
- prožitkové učení
- spolupráce, komunikace
- práce individuální, skupinová a frontální jsou v rovnováze


Přípravu dětí rok před vstupem do základní školy zaměřujeme na:
sebeobslužné, komunikační, jazykové, pracovní a výtvarné dovednosti, rozvíjíme rozumové schopnosti, orientaci v základních matematických představách, pravidelně dětem nabízíme grafické cviky a všestranně zaměřené pracovní listy.


Informace o veškeré výchovně-vzdělávací činnosti jsou v šatně na informační nástěnce. Je zde rovněž k nahlédnutí týdenní plán práce s dětmi.

Rodiče se mohou na své dítě informovat kdykoliv po dohodě přímo u paní učitelky ve třídě.