Mateřská škola:
Záříčí 24
Chropyně
768 11
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Chropyně
Záříčí 24
Kroměříž
768 11
Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 573 355 136
E-mail: ms.zarici@quick.cz
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 75023130
Kontaktní osoba: Jiřina Červinková

MŠ pracující s vybranými prvky waldorfské pedagogiky
 

      MŠ Záříčí je jednotřídní, pracují v ní 2 pedagogické pracovnice a školnice. Součástí mateřské školy je zařízení školního stravování, ve kterém se vaří pro děti a zaměstnance MŠ i pro cizí strávníky – doplňková činnost. Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 1 kuchařka.

      K MŠ  náleží  velká  školní zahrada s ovocnými stromy a menší zahrádkou. Přestože je MŠ umístěna ve středu obce, máme blízko do přírody, na louky, do lesa i k vodě. Máme tak možnost po celý rok sledovat dění v přírodě i práci místních lidí na domácích dvorech, zahradách a políčkách,  která  Záříčí ze všech stran obklopují.

Základní filosofie MŠ:

            MŠ pracuje od r. 1998 s vybranými principy waldorfské pedagogiky. Postupně se tomu přizpůsobuje i vybavení a celkové prostředí MŠ (prostředí příjemné, útulné, vybavené přírodními materiály, přírodninami, barevnými látkami – v barevné harmonii, ručně šitými hračkami a pomůckami).

      Děti jsou oslovitelné především v oblasti cítění, proto se snažíme je vést moudře, spravedlivě, otevřenou komunikací, snažíme se akceptovat osobnost každého dítěte, podporovat jeho sebevědomí, sebedůvěru a sebepoznání, respektovat jeho potřeby a zájmy,  vycházet  ze  znalostí  zákonitostí  dětského vývoje a přihlížet k individualitě dětí. Předpokladem je neautoritativní a  láskyplný  vztah učitelky k dětem, jenž by měl být základem pro veškerou práci s dětmi, celková atmosféra ve třídě – klidné, nevzrušené jednání, radostná pohoda, ohleduplnost, citlivost, snaha o vytvoření přátelského až kamarádského vztahu, plného lásky a porozumění  pro  citové potřeby dětí. V návaznosti na tyto předpoklady pak vytváříme vhodné prostředí a sociální klima, kde  děti  získávají  pocit bezpečí, jistoty, víru v sebe i v okolí. Vytvářením hracích koutků ve třídě je zachována intimita dětí.          MŠ pracuje také s  principem  „ nádechu a výdechu“ – tj. pravidelné střídání  činností a odpočinku v průběhu dne. Rytmus prolíná veškerou naší prací. Snažíme se tím přispívat ke správnému vývoji fyzických orgánů dítěte.

      Dětem je poskytována potřebná míra svobody a volnosti, je podporován  jejich vlastní svobodný projev a spontánní činnost. Jsou  vytvářeny  přirozené, nenásilné hranice, jejich podobu dětem předkládá prostřednictvím svého jednání učitelka. Pomocí rituálů jsou dětem vytvářeny podmínky pro koncentraci pozornosti, soustředění (např. ranní kruh) - opakující se s denní pravidelností. Dalším principem je rozvíjení a pěstování smyslu pro krásu, probouzení citu pro umění (s využitím zpěvu, hudebních aktivit, poezie, ale také probouzení citu  pro architektonické formy, pro linie, kresby, modelování a harmonii barev). Dětem je zprostředkována bohatá nabídka pracovních činností, která v nich probouzí zručnost, obratnost i tvořivost.

      Práce v MŠ je odvíjena v návaznosti na dění v přírodě a v návaznosti na staré lidové tradice, zvyky a svátky. Velká pozornost je věnována měsíčním slavnostem a oslavám narozenin dětí. Při MŠ funguje zájmový kroužek keramiky, kroužek hry na flétnu a kroužek logopedické prevence.