Mateřská škola:
Bubovice 26
Březnice
262 72
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Březnice
Bubovice 26
Příbram
262 72
Mateřská škola a školní jídelna Bubovice
Telefon, email, www :
Telefon: 773 222 871
E-mail: skolka.bubovice@centrum.cz
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 75030519
Kontaktní osoba: Lea Židová

Mateřská škola a školní jídelna Bubovice
 

Mateřská škola a školní jídelna

Bubovice čp. 26

okres Příbram

adresa:

Mateřská škola

Bubovice 26

262 72 Březnice


Zřizovatelem školy je Obec Volenice, se sídlem v Bubovicích čp. 26, okres Příbram.


Škola funguje jako příspěvková organizace od 1. prosince 2OO2.


IČO: 75030519


 1. Charakteristika školy


Mateřská škola je jednotřídní, vesnická škola, umístěná v budově bývalé základní školy. Ta byla postavena v roce 1906 a jako MŠ začala fungovat dne 1. října 1965.

Děti mají k dispozici prostornou třídu, ložnici, šatnu, sociální zařízení v prvním patře budovy, v přízemí je samostatná kuchyně s jídelnou. Ke škole patří zahrada, pronajatá od Farního úřadu.

V budově má sídlo Obecní úřad Volenice, dříve zde pracovala i Místní lidová knihovna. K hlavní budově patří i menší hospodářské zázemí, kde je v současné době kotelna, sklad hraček a nářadí, sklad paliva. Přilehlá zahrada je z části oplocena pro využívání dětmi z MŠ, zbytek patří nájemníkům fary. Obecní úřad zabezpečuje kosení trávy, o běžnou údržbu se starají zaměstnanci MŠ společně s dětmi – pomoc při sběru ovoce, úklid listí, úprava pískoviště. Zahrada není příliš dobře vybavena vzhledem k tomu, že není v silách školky zabránit vstupu na zahradu obyvatelům a hlavně mládeži z obce.

Kapacita školy byla stanovena na 20 dětí, od září 2008 se s pomocí Obecního úřadu podařilo kapacitu navýšit na počet 25 dětí. V minulosti převyšovala poptávka po umístění dětí nad možnosti dané kapacity, proto se úpravou vnitřních prostor. / vybourání příčky mezi ložnicí a hernou, vytvoření odděleného prostoru pro skládání lehátek, zvětšení umývárny a WC/ vytvořily podmínky pro navýšení kapacity.

V průběhu několika posledních let se začalo s celkovou rekonstrukcí a modernizací celé budovy:

 • byla upravena školní kuchyně, položeno nové lino

 • jídelna byla vybavena novým nábytkem pro děti i dospělé strávníky, položeno nové lino

 • vodovodní rozvody prošly rekonstrukcí

 • v celé budově byla vyměněna okna, zabudovány nové vchodové dveře

 • postupně se modernizuje i vybavení místností školy - nový nábytek, pořízení počítače s připojením na internet

V MŠ pracují 4 zaměstnanci – ředitelka, učitelka, školnice a kuchařka.

Náplní školy je práce podle Rámcového programu přizpůsobená podmínkám a možnostem – život na vesnici – a finančním možnostem školy a OÚ Volenice. Dbáme především na vytváření kladných citových vztahů jak mezi dospělými a dětmi, tak mezi dětmi různých věkových skupin samotnými. Přátelství, lásku a toleranci stavíme na přední místo ve výchově dětí. Nemůžeme nabízet nejmodernější technické vymoženosti, ale pocit bezpečí, sounáležitosti, vzájemného respektování, klidu a pohody ano.

Spolupráce s OÚ Volenice je celkem na dobré úrovni, rodiče dětí i obyvatelé obce nám vycházejí maximálně vstříc.

Nedílnou součástí práce MŠ je i prezentace na veřejnosti. O zájmu občanů o činnost školy svědčí i vysoká návštěvnost všech pořádaných akcí – vánoční besídka, Den matek, krátká posezení v průběhu roku.

Navazujeme s kontakty s okolními MŚ – Březnice, Hvožďany, s Mateřským centrem Pampeliška, MěKZ a ZŠ v Březnici.

 1. Podmínky vzdělávání

  • Materiální podmínky MŠ

MŠ je umístěna ve starší budově z r. 1936, kde původně byla ZŠ.

Vnitřní zařízení a vybavení bylo v průběhu let přizpůsobeno potřebám MŠ – v patře: 1 herna, 1 ložnice s lehátky, šatna, hygienické zázemí, v přízemí: kuchyně a samostatná jídelna.

Stravovací zázemí je vybaveno v současné době novým nábytkem a plně vyhovuje předepsaným hygienickým normám. Během prázdnin v létě r. 2OO8 byla zrenovována jídelna – položeno nové linoleum, vymalováno a byl zakoupen nový, barevný dětský jídelní nábytek – žluté stolečky s nastavitelnou výškou, zelené a červené židličky různých velikostí. Pro dospělé strávníky jsme zakoupili kulatý jídelní stůl se 4 židlemi. Také staré mohutné skříně jsme vyměnili za moderní jednoduché sestavy.

Hernu doplňujeme novým nábytkem průběžně – otevřené skříňky, 2 velké skříně, 2 nižší uzavřené skříně, komoda, počítačový stůl. Pro administrativní práce máme k dispozici i nový počítač, dětem ke hrám slouží počítač původní starší.

Vybavení umývárny a WC prošlo rekonstrukcí – celý prostor byl vybouráním rozšířen, nově vydlážděn, vodovodní rozvod zrenovován. Děti mají k dispozici 5 umývadel s pákovou baterií, teplota vody je stabilně nastavena. Samostatné WC pro dospělé bylo dovybaveno vlastním umývadlem.

Schodiště vedoucí z přízemí do patra je kamenné, pokryté linoleem, vybavené madly po obou stranách pro větší i menší děti.

Budova je vytápěna ústředním topením, kotelna byla v r. 2001 celá renovovaná – vybavená novým výkonným kotlem na drobné uhlí, vchod byl přemístěn z hlavní budovy do dvora. Opraven byl také sklad paliva, vjezd do dvora byl opatřen novými vraty.

K MŠ patří zahrada, která není úplně ve vyhovujícím stavu, vzhledem k „spoluvyužívání“ s nájemníky fary. Je zde umístěno pískoviště, průlezy, skluzavka, dřevěný zahradní nábytek.

Vybavenost herny je na dobré úrovni, děti mají k dispozici dostatek hraček, pomůcek i materiálu.

Prostředí školy si děti vylepšují samy s pomocí učitelek – výzdoba, výkresy, výrobky.

Prostory MŠ – vnitřní i vnější splňují bezpečnostní a hygienické normy platné pro provoz škol.


 1. Organizace vzdělávání


Cílová kapacita MŠ je 25 dětí vzhledem k prostorovým možnostem a hygienickému zázemí.

Příjímání dětí se provádí na základě jarního zápisu – březen.

Děti jsou přijímány zdravé, soběstačné, po dovršení 3 let věku.

Škola je jednotřídní s heterogenní skupinou dětí ve věku 3 – 7 let.


Podmínky pro přijetí

 • děti z obcí spadajících pod OÚ Volenice (Bubovice, Zlív, Pročevily, Volenice)

 • děti předškolního věku

 • děti zaměstnaných matek

 • děti z Hudčic a Hlubyně – vzhledem k absenci MŠ, po splnění výše uvedených podmínek

 • děti, jejichž matky jsou na MD s dalším dítětem

 • pokud nebude naplněna kapacita lze přijímat:

 • děti z okolních obcí neuvedených výše

 • děti nezaměstnaných matek


Ukončení předškolního vzdělávání

 • po přijetí dítěte do ZŠ

 • po dlouhodobé neomluvené absenci dítěte

 • zástupce dítěte opakovaně narušuje provoz


Odklad povinné školní docházky

 • na základě rozhodnutí rodičů a ředitelství ZŠ

 • předchází vyšetření pediatrem a pedagogicko – psychologickou poradnou


 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Vytvořit pro dítě vhodné prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti. Posilovat citovou stránku osobnosti dítěte v souvislosti s prostředím, ve kterém vyrůstá a které jej obklopuje.


Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu dne, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které jsou naplňovány konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezuje se předávání hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Nadané a talentované děti jsou předávány do zájmových aktivit mimo MŠ – ZUŠ Březnice, MC Pampeliška.

Nadstandardní aktivity: plavecký výcvik, společné akce rodičů a dětí, výlety, návštěvy kulturních akcí.

Cíle vzdělávacího programu:

Vytvářet atmosféru, ve které budou děti prožívat zdravé kamarádské vztahy, naučí se je navazovat a dále rozvíjet

 • Vytvářet kladný vztah k rodné zemi, bydlišti, životnímu prostředí, lidem, rozvíjet úctu k životu ve všech jeho podobách

 • Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou, založenou na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, posilovat sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti

 • Vytvářet příznivé klima a citový přístup k jednotlivým dětem. Respektovat individuální potřeby dětí,

 • Zajistit dětem podnětné prostředí – vybavenost MŠ, kultura, bezpečnost.

Respektovat potřebu řádu, ve smyslu vědomí pevné osy, kolem které se každodenní činnosti soustřeďují