Mateřská škola:
Přístavní 333
Čelákovice
250 88
 
menu
 
MŠ Přístavní 333 , 250 88 Čelákovice
 
Naše mateřská škola je pětitřídní a skládá se ze dvou pracovišť. Hlavní budova (Přístavní 333) má 3 třídy a detašované pracoviště (v budově základní školy J. A. Komenského 414) má 2 třídy.

Hlavní budova je po rekonstrukci a patří k ní rozsáhlá zahrada, která je téměř celý rok využíváma k pobytu dětí. V zimě je zde možnost k sáňkování (přírodní mírný svah), v letních měsících využíváme nově vybavené hřiště částečně zastíněné vzrostlými stromy.

Detašované pracoviště je umístěné v upravených prostorách školní družiny základní školy, po konzultaci s KHS a po menších nezbytných nutných úpravách. Je zde k dispozici nově vybavené dětské hřiště a dopravní hřiště při ZŠ. Obě hřiště se využívají celoročně.
Historie a součastnost naší mateřské školy

Hlavní budova byla vybudována v roce 1909 a jako mateřská škola sloužila od roku 1965 jako podniková MŠ tehdejšího podniku Kovohutě-Čelákovice, který ji za tímto účelem upravil. Takto budova sloužila do sprna 1992.
Od 1. září 1992 se stal zřizovatelem Městský úřad Čelákovice. V prosinci 2005 se celá budova stěhovala a provoz školky se provizorně přesunul do prostorů školní družiny Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, aby se mohla uskutečnit celková rekonstrukce hlavní budovy.
4. září 2006 se obnovil provoz v hlavní budově v ulici Přístavní.
Vzhledem k velké poptávce na umístění dětí do mateřských škol byl provoz naší mateřské školy rozšířen o detašované pracoviště a to právě v prostorách školní družiny již zmíněné základní školy. Po nezbytných úpravách máme tedy 2 třídy v detašovaném pracovišti s kapacitou 45 dětí a 3 třídy v hlavní budově s kapacitou 50 dětí.
Vybavení mateřské školy

Součástí hlavní budovy je školní kuchyně, která je umístěna v suterénu budovy.
Poskytuje služby dětem a zaměstnancům na hlavní budově.
Detašované pracoviště svou kuchyni nemá. Zde se dováží obědy ze školní kuchyně základní školy. Svačinky připravuje kuchařka detašovaného pracoviště.

Hlavní budova disponuje na školní zahradě dvěma pískovišti - menší a větší. Jsou opatřena krycími plachtami, které jsou odkrývány pouze na hry dětí. V pískovišti se písek každoročně obměňuje. Hravé prvky jsou dodané do firmy Hugs. Při slunečném a teplém počasí jsou využívány slunečníky a zavlažovací hadice (mrholení) k osvěžení dětí (voda je městská).

Na detašovaném pracovišti není kryté pískoviště vzhledem k tomu, že dětské hřiště slouží po provozní době mateřské školy veřejnosti. Zahrada je vybavena průlezkami od firmy Hugs s pískovým podložím. Hřiště je vybaveno průlezkami i pro starší děti určené pro školní družiny základní školy (využíváno ve smluvených časech). Hřiště je plně využíváno.
Životospráva

Stravování dětí je založeno na zásadách zdravé životosprávy, je dodržována zdravá technologie dle hygienických a stravovacích norem a předpisů.
Zajišťuje se pitný režim po celý den - termosoudky nebo konvice s pitím.
Mezi jídly je dodržována potřebná doba (nejméně 3 hodiny).
Psychosociální podmínky

Denní řád je flexibilní, organizace činností se přizpůsobuje momentální situaci a potřebám dětí. Snažíme se o vyrovnaný poměr řízených a neřízených činností.
Pobyt venku je každodenní a dostatečně dlouhý (s ohledem na venkovní teplotu, kvalitu počasí a kvalitu ovzduší).
Klademe důraz na dostatek volného pohybu dětí ve třídě i při pohybu venku (školní zahrada), při dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek dle platných předpisů.
Denní program dětí

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Výchovný, psychologický účinek denního programu je pro rozvíjení dítěte a jeho zdravé prospívání v mnoha ohledech určující. Připravujeme je se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, rámcově strukturován, tak aby v dětech utvářel smysl pro rytmus a řád, který pomůže vyvolávat pocit jistoty a bezpečí.

6.30 - 7.30 scházení dětí na určených třídách, ranní hry, vzájemné setkávání dětí celé školy - pracoviště (scházíme se, hrajeme si dle vlastní volby)
7.30 - 8.45 zahájení programu, spontánní hry dětí na jednotlivých třídách, pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, pitný režim
8.45 - 9.10 hygiena, příprava na svačinu, dopolední svačiny
9.10 - 9.45 dokončení činností a aktivit dopoledního programu
9.45 - 11.45 pobyt venku (dle počasí - spontánní hry na školní zahradě, vycházky po okolí MŠ)
11.45 - 12.30 hygiena, oběd, hygiena
12.30 - 14.15 četba knih před spaním, odpočívání dle individuálních potřeb, klidové činnosti, individuální práce s dětmi
14.15 - 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 - 16.30 odpolední zájmové činnosti (popř. pokračování v dopoledních činnostech) dle zájmu a potřeb dětí, hry na školní zahradě

Časové rozvržení denního programu je pouze orientační, učitelky přizpůsobují denní program potřebám dětí (jednotlivců, ale i celé skupině).
Pohybové aktivity se zařazují průběžně během celého dne dle potřeb dětí.
Využíváme spontánní hru.
Sledování televize je zařazováno pouze příležitostně a sledujeme pouze dětské pořady určené pro děti předškolního věku.
V letních měsících probíhají dopolední činnosti na školní zahradě (po svačince).
Režim dne je při kulturních akcích upraven dle potřeby.
Děti jsou motivovány tak, aby měly samy zájem pracovat v různých činnostech, dle svých možností. Je respektováno vlastní tempo dítěte.
Všechny děti mají rovnocenné postavení, podílejí se na výzdobě prostorů školy, vytváří si tam příjemné prostředí pro pobyt v MŠ.
Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí, nové kamarády a pedagogy.